විද්‍යාලීය ආදිසිසු සංගමයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම සහ අනු කන්ඩායම් මව් සංගමයේ ලියාපදිංචි කිරීම

මෙරට සහ විදේශයන්හි සිටිනා ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලයීය පිරිස් විද්‍යාලයීය ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ නිත්‍ය සාමාජිකත්වයට එක් කරගැනීමේ අරමුණෙන් විද්‍යාලයීය ආදිසිසු වෙබ්අඩවිය ඔස්සේ එම කටයුත්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.එමෙන්ම විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් සංවිධාන මව් සංගමයේ ලියාපදිංචි කිරීමට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය තීරණය කර ඇති බැවින් ඔබගේ කණ්ඩායම් සංවිධාන මව් සංගමයේ ලියාපදිංචි කිරීමටද පහත සැබැඳි භාවිත කරන්න.

ආදි ශිශ්‍ය සංගමයේ සමාජිකත්වය ලබාගැනීම සඳහා පහත සබැඳියේ ඇති පෝරමය පුරවා අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න.

සබැඳි1 - Ob application

අනු කන්ඩායම මව් සංවිදානයේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පහත සබැඳිය බාවිතා කරන්න

 සබැඳි2 - school group app

නියමිත ලෙස සම්පූර්ණ කළ පෝරමය ඊමේල් මගින් ppa@gankanda.com ඊමේල් ලිපිනයට හෝ තැපැල් මගින්

ගරු ලේකම්,
ගන්කන්ද මද්‍ය විද්‍යාලය,
විද්‍යාල මාවත,
පැල්මඩුල්ල.

යන ලිපිනයට ලැබීමට සලස්වන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා

එස් එස් නුගේකො‍ටුව මහතා
0776404058

හරිස්චන්ද්‍ර මහතා
0712577725

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>