ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලීය පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2013 | Gankanda Past Pupils Association

ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලීය පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2013

ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලීය පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය මේ වසරේත් විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්විනි..එහි සම්පුර්න වීඩියෝව පහත සබැඳියෙන්..

පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>