ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලීය පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2013

ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලීය පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය මේ වසරේත් විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්විනි..එහි සම්පුර්න වීඩියෝව පහත සබැඳියෙන්..

පාසල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>