ආදි ගන්කන්දීයන්ගේ වාර්ශික සුහද හමුව මෙවරත් 2014 ජනවාරි මස 18 වනදා පස්වරු 6.30 සිට පැල්වාඩිය රජනාව රිසෝර්ට් හිදී පැවැත්වීමට උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

ගන්කන්දීයන්ගේ සබැඳි රිද්ම රාත්‍රියට ලබැඳි සහෝදරාත්මක සියල්ලන්ට එදිනට අප හා එක්වන ලෙස ආරාධනා.
ප්‍රවේශ පත්‍ර කුරුළු පොත්හල/World Tel – පැල්මඩුල්ල/ගෝල්ඩන් ෆාමසි-කහවත්ත

වැඩි විස්තර සඳහා

0777778381
0773434934
0718268877

 

රිද්ම රාත්‍රිය

රිද්ම රාත්‍රිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>