දිරියෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ගන්කන්ද විදු මෑණියන්ගේ නවීන තාක්ෂණයක් වන අන්තර් ජාලය හා සම්බන්ධ වෙමින් කටයුතු කරන්නට ලැබීම ගැන හා එය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම් වශයෙන් මා කටයුතු කරන අවස්ථාවේ සිදු කරන්නට ලැබීමත් ගැන ඉමහත් සතුටට පත්වන අතර එය ගන්කන්ද විද්‍යාලයීය ඉදිරි අරමුණු කරා යාමට මහත් පිටුවහලක් වන බව පවසන්නේ හද පිරි සතුටිනි .
     අප සහෝදර ආදී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සදහා ජාත්‍යන්තරව සම්බන්දතා ගොඩ නගා ගැනීමටත් එමගින් විදු මෑණියන්ගේ අභිවෘධිය උදෙසා විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කිරීමට මෙය තෝතැන්නක් වනු ඇතැයි මා බලාපොරොත්තු වෙන්නෙමි . එයට දායක වන්නටත් එහි අරුනළු දකින්නටත් කැමැත්තක් දක්වන මා මේ වර්ෂයේ සිදු  කර ඇති කාර්යයන් හා සිදු කිරීමට ඇති කටයුතු සදහාත් සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අපේක්ෂා කරන අතර මෙතුවක් කල්  ගන්කන්දිය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය පවත්වාගෙන ආ සියලුම සභාපතිවරුන් , ලේකම් වරුන් ඇතුළු සියලු වාර්ෂික  නිලධාරී  මහත්ම මහත්මීන්ට ස්තුති කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි . අදීශිෂ්‍ය සංගමයේ උන්නතියට සියලු දෙනාම කැප වෙනු ඇතැයිද මා බලාපොරොත්තු වෙමි  .
ගරු  ලේකම්
අනුරුද්ධ  දහනායක